api数据传输处理并反馈结果

功能需求:

  1. 后台添加用户权限

  2. 用户通过api提交数据后端进行处理

  3. 用户通过api获取数据处理结果

  4. 用户可查询当天及昨日处理数据情况

api数据传输处理并反馈结果插图

有类似需求的均可联系 修改定制.